І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 1. Черкаська обласна організація Українського товариства сліпих (далі – ЧкОО УТОС) є відокремленим підрозділом Всеукраїнської громадської організації інвалідів «Українського товариства сліпих», для людей з інвалідністю по зору, з обласним статусом, яка здійснює свою діяльність на території Черкаської області відповідно до Конституції України, Конвенції ООН про права інвалідів, Закону України «Про громадські об’єднання», «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні», Статуту УТОС і цього Статуту.

Членами ЧкОО УТОС можуть бути особи, які досягли віку 14 років, визнані інвалідами з дитинства, інвалідність яких пов’язана з органами зору, та інваліди  І, ІІ, ІІІ груп по зору, а також зрячі громадяни, які беруть активну участь в житті ЧкОО УТОС та проживають або працюють на території Черкаської області.

ЧкОО УТОС було створено у травні 1977 року згідно з рішеннями IX з’їзду УТОС та установчої конференції по створенню Черкаської міжобласної ради.

 1. Принципами створення та організації діяльності ЧкОО УТОС є: добровільність, рівноправність її членів, законність та гласність, самоврядування, недоторканість власності.

ЧкОО УТОС є юридичною особою з моменту реєстрації її в Черкаському обласному управлінні юстиції, відтворена за рішенням відповідного керівного органу громадського об’єднання згідно із статутом у порядку, визначеному Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань». У встановленому президією ЦП порядку відкриває поточні рахунки в місцевих відділеннях банків, має печатку та штамп із зазначенням свого найменування, іншу атрибутику, зразки якої затверджуються президією ЦП УТОС.

ЧкОО УТОС здійснює свою діяльність в тісному контакті з державними органами та іншими громадськими організаціями Черкаської області, України, товариствами та спілками інших держав.

 1. ЧкОО УТОС має право у встановленому законом порядку вносити пропозиції до органів державної влади та місцевого самоврядування з питань, пов’язаних з її діяльністю та питань, що регулюють правовідносини, які стосуються людей з інвалідністю по зору.

ЧкОО УТОС є непідприємницькою організацією, що діє без мети одержання прибутку.

3.1. Найменування організації :

повна назва: Черкаська обласна організація Українського товариства сліпих.

скорочена: «ЧкОО УТОС»

3.2. повна назва: Черкасская обласная организация Украинского товарищества слепых.

скорочена: «ЧкОО УТОС»

ІІ. ЦІЛІ ТА ЗАВДАННЯ ЧкОО УТОС

4.Основною метою діяльності ЧкОО УТОС є забезпечення рівних прав і можливостей людей з інвалідністю по зору та їх соціального захисту, соціально-трудової та медичної реабілітації, виявлення, усунення перепон і бар’єрів, що перешкоджають забезпеченню прав і задоволенню потреб таких осіб, у тому числі стосовно доступу їх на рівні з іншими громадянами до об’єктів фізичного оточення, транспорту, інформації та зв’язку, а також з урахуванням індивідуальних можливостей, здібностей та інтересів до освіти, праці, культури, фізичної культури і спорту, надання соціальних послуг на умовах і в порядку, визначених законодавством, залучення людей з інвалідністю по зору до суспільної діяльності, здійснення громадського контролю за дотриманням прав людей з інвалідністю по зору, представництва їх інтересів та усунення будь-яких проявів дискримінації стосовно людей з інвалідністю по зору.

 1. Для здійснення поставленої мети ЧкОО УТОС у порядку, встановленому чинним законодавством:

5.1. Популяризує діяльність УТОС всіма засобами масової інформації.

5.2. Виявляє громадян з інвалідністю по зору, залучає їх до членства в УТОС, висуває із своїх рядів найбільш компетентних спеціалістів і активістів у керівні органи всіх ланок УТОС.

Спільно з органами державної влади України і органами місцевого самоврядування створює інвалідам по зору необхідні умови для реалізації громадянських і соціально-економічних прав і можливостей участі у формуванні доступного середовища життєдіяльності та забезпечення без бар’єрного доступу інвалідів по зору до соціальних та комунальних об’єктів.

5.3.Організовує первинні організації УТОС; створює у встановленому порядку малі і спільні підприємства, фірми за згодою Центрального правління УТОС, на яких працюватимуть не менше 50 % інвалідів; центри реабілітації сліпих, комп’ютерні класи, спортивні, хорові, музично-естрадні колективи та інші установи, та забезпечує їх діяльність в установленому законом, рішеннями президії ЦП УТОС та цим статутом порядку.

Підприємства утворюються для фінансування діяльності УТОС по виконанню статутних завдань, забезпеченню трудової  зайнятості інвалідів по зору в спеціально створених умовах, їх професійної та соціальної реабілітації.

Самостійно і спільно з іншими громадськими організаціями створює різні фонди, союзи, спілки, інші громадські об’єднання і взаємодіє з існуючими.

5.4. Орендує приміщення для здійснення статутної діяльності.

5.5. Дбає про поліпшення житлових та побутових умов, санаторно-курортного лікування та організації відпочинку сліпих і працюючих в системі, надає їм, при необхідності, матеріальну та іншу допомогу.

5.6. Проводить культурно-масову та фізкультурно-оздоровчу роботу, огляди колективів художньої самодіяльності, спортивні змагання, організовує тифлотехнічні, спортивні та інші секції для своїх членів.

5.7. Сприяє працевлаштуванню інвалідів по зору в системі УТОС, державних, комерційних підприємствах, громадських структурах, в сільському господарстві, в установах і організаціях незалежно від форм власності, у розвитку індивідуальної трудової діяльності.

5.8. Проводить огляди-конкурси з різних напрямків діяльності УТОС, спортивні, музичні та літературні заходи.

5.9. Взаємодіє зі службами медико-соціальної експертизи, сприяє медичній, професійній та соціальній реабілітації інвалідів по зору, реалізації індивідуальних програм реабілітації інвалідів, розширюючи межі (сферу) їх використання, покращує побутові умови, орієнтацію сліпих у просторі та інформаційне забезпечення, використовуючи для цього можливості Товариства, а також можливості органів місцевого самоврядування, міністерств, відомств та інших державних і недержавних організацій незалежно від форм власності і господарювання, виду діяльності і галузевої належності.

5.10. Проводить обмін досвідом роботи з усіх напрямків діяльності УТОС. Впроваджує передовий досвід організацій сліпих інших держав, вивчає та використовує досягнення в галузі тифлології.

5.11. Бере участь у практичному вирішенні проблем реабілітації сліпих, у створенні та розвитку матеріально-технічної бази для трудового навчання інвалідів по зору.

5.12. Організовує навчання інвалідів по зору письму і читанню шрифтом Брайля, створює комп’ютерні класи для навчання інвалідів по зору роботі з комп’ютером та периферійним обладнанням, в тому числі спеціальним, та надає допомогу навчальним закладам для  інвалідів по зору та дітей з вадами зору.

5.13. Гласно і відкрито здійснює свої статутні функції, інформує членів УТОС про роботу правління ЧкОО УТОС, з’їздів, пленумів, президії ЦП і про прийняті ними рішення, у доступній для людей з інвалідністю по зору формі.

5.14. Створює умови для найбільш повного та гармонійного розвитку особистості, задоволення духовних потреб сліпих.

5.15. Співпрацює з міжнародними благодійними і донорськими організаціями для здійснення статутної діяльності. Організовує роботу по збиранню добровільних пожертвувань на користь УТОС, стимулює діяльність по розвитку відносин з державними органами соціального захисту інвалідів та благодійними організаціями. Бере участь у здійсненні заходів, що не суперечать міжнародним зобов’язанням України.

ІІІ. ЧЛЕНИ ЧкОО УТОС,ЇХ ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ

 1. Членами обласної та первинних організацій Українського товариства сліпих можуть бути особи, які проживають або працюють на території Черкаської області, досягли віку 14 років, визнані інвалідами з дитинства, інвалідність яких пов’язана з органами зору, та інваліди І, ІІ, ІІІ груп по зору, а також зрячі громадяни, які беруть активну участь в житті первинних організацій УТОС.
 2. Прийом в члени ЧкОО УТОС проводиться за особистою заявою заявника, для людей з інвалідністю по зору – з пред’явленням висновку медико-соціальної експертної комісії (стандартна довідка МСЕК або документ, що підтверджує інвалідність дітей, які не досягли 18 років) не пізніше одного місяця від дня подачі заяви.
 3. Питання про прийом в члени ПО УТОС розглядаються на засіданні правління первинної організації, як правило, в присутності заявника. Відмова у прийомі в члени УТОС може бути оскаржена не пізніше одного місяця до правління вищестоящого органу.

Скарга має бути розглянута на найближчому засіданні правління.

 1. Членський квиток прийнятому в УТОС видається правлінням первинної організації УТОС в десятиденний строк з дня його прийому в члени УТОС.
 2. Член ЧкОО УТОС має право:

10.1. Обирати та бути обраним в усі керівні органи УТОС.

10.2. Критикувати на зборах, конференціях, пленумах, з’їздах організацій УТОС та в пресі діяльність його місцевих і центральних органів, керівництво об’єднань, підприємств, організацій і окремих осіб, звертатися з заявами до будь-яких керівних та друкованих органів УТОС і вимагати відповіді по суті свого звернення, вносити пропозиції щодо поліпшення його роботи.

10.3. Брати участь в усіх культурно-масових, спортивних та інших заходах, що проводяться підприємствами і організаціями УТОС.

10.4. Вимагати обов’язкової особистої участі при обговоренні питання про його роботу або поведінку.

10.5. Користуватися пільгами та всіма формами обслуговування, які здійснюються УТОС, відповідно до чинного законодавства.

10.6. Особи з інвалідністю по зору при рівних умовах мають переважне право на зайняття посади керівників і спеціалістів системи УТОС серед інших кандидатів на зайняття таких посад.

 1. Член ЧкОО УТОС зобов’язаний:

11.1. Дотримуватись статуту УТОС, виконувати постанови його керівних органів, своєчасно сплачувати членські внески.

11.2. Брати участь в роботі однієї з первинних організацій Українського товариства сліпих.

 1. За порушення статуту УТОС, несплату членських внесків більш ніж за 2 роки без поважних причин, недисциплінованість, створення в колективі нездорового морально – психологічного клімату, систематичні порушення громадського порядку до членів УТОС рішенням правління, зборів (конференцій) первинної організації, а також вищестоящими органами Українського товариства сліпих можуть бути застосовані заходи громадського впливу: попередження, догана, позбавлення на певний строк пільг, які передбачені нормативними актами Українського товариства сліпих, і як крайній захід – виключення з членів УТОС.

При цьому, виключення з членів УТОС допускається лише в тому випадку, коли раніше до члена УТОС застосовувалися інші засоби впливу.

Безумовному виключенню з членів УТОС підлягають члени УТОС, не інваліди по зору, з якими розірвано трудовий договір з ініціативи роботодавця з підстав дисциплінарного або адміністративного характеру.

 1. Питання про виключення з членів УТОС вирішує правління первинної організації в присутності члена УТОС. В тому випадку, коли він вдруге не з’явився без поважних причин на засідання правління, питання може бути розглянуте за його відсутності.
 2. Скарга на рішення про виключення з членів Українського товариства сліпих подається у відповідні вищестоящі органи УТОС не пізніше одного місяця з дня прийняття такого рішення та повинна бути розглянута на найближчому засіданні правління вищестоящого органу УТОС.

Рішення первинної організації набирає чинності, якщо воно не було оскаржене у визначений термін.

 1. Рішення про виключення з членів УТОС, прийняте президією Центрального правління, є остаточним.
 2. Кожний член Українського товариства сліпих може вийти з членів УТОС за власним бажанням. Днем вибуття вважається день подання заяви, про що приймається відповідне рішення правлінням первинної організації.
 3. Члени УТОС, яких виключено з Українського товариства сліпих, можуть бути знову прийняті не раніше ніж через рік з дня їх виключення.
 4. Інваліди по зору, які з різних причин розірвали трудові відносини з підприємством УТОС, можуть перебувати на обліку за останнім місцем роботи або в одній із первинних організацій за місцем проживання.

ІV. ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА

 1. До структури ЧкОО УТОС входять первинні організації, які створюються добровільно і затверджуються рішенням президії ЦП УТОС відповідно до положення про первинну організацію.
 2. Первинні організації УТОС створюються за виробничою та соціальною ознаками. Первинні організації за виробничою ознакою /ВПО, ВТПО/ об’єднують членів УТОС, які працюють на підприємствах, територіально-відокремлених цехах системи УТОС.
 3. Первинні організації за соціальною ознакою /ТПО, ТВПО/, міські, міжміські, районні, міжрайонні, міські та міжрайонні, територіальні створюються в межах одного або декількох адміністративних районах області, міста і об’єднують членів УТОС із числа пенсіонерів, студентів, учнів, працюючих поза системою УТОС.
 4. В окремих випадках можуть створюватися первинні організації, які об’єднують працюючих на підприємствах або в територіально-відокремлених цехах системи УТОС і членів УТОС із числа пенсіонерів, студентів, учнів, працюючих поза системою УТОС.
 5. Вищим органом первинної організації є загальні збори або конференція, які проводяться в міру необхідності, але не рідше одного разу на рік. В організаціях, в яких скликати загальні збори неможливо, скликаються конференції за нормами представництва, встановленими правліннями цих організацій.
 6. Звітно-виборчі збори первинних організацій проводяться один раз на 5 років.

Якщо без поважних причин, в установлені президією ЦП терміни, звітно-виборчі збори не відбулися, то така організація вважається самоліквідованою. Президія ЦП з цього питання приймає відповідне рішення.

 1. Позачергові збори /конференції/ правлінь організації можуть відбутися на вимогу не менше половини членів УТОС, які стоять на обліку в первинних організаціях цих правлінь.
 2. Звітно-виборчі збори первинної організації:

26.1. Заслуховують та обговорюють звітні доповіді правління та ревізійної комісії, дають оцінку їх роботі. Обирають голову правління відкритим голосуванням з будь-якої кількості кандидатів строком на 5 років. Обраним вважається кандидат, за якого подано більшість голосів учасників зборів.

Делегати конференцій мають право на висування, обговорення та відхилення будь-якої кандидатури.

26.2. Обирають відкритим голосуванням більшістю голосів правління первинної організації та членів ревізійної комісії з будь – якої кількості кандидатур із числа делегатів конференції (зборів) строком на 5 років.

26.3. Обирають відкритим голосуванням більшістю голосів з будь-якої кількості кандидатур із числа делегатів, делегатів на конференцію обласної  організації Делегати конференції мають право на висування, обговорення та відхилення будь-якої кандидатури.

26.4. Обговорюють та вирішують інші питання життя і діяльності первинної організації відповідно до статутних завдань.

 1. В період між зборами роботою первинної організації керує правління. Засідання правління проводиться не рідше ніж один раз на місяць.
 2. Правління первинної організації УТОС:

28.1. Виявляє і залучає в члени УТОС сліпих громадян, веде їх облік.

28.2. Встановлює та підтримує постійний зв’язок з членами УТОС, здійснює заходи з соціальної реабілітації незрячих. Звертається у відповідні державні органи та громадські організації для вирішення проблем інвалідів по зору.

28.3. Сприяє широкому впровадженню пристосувань для полегшення праці сліпих на виробництві, проведенню заходів по охороні залишкового зору, дотику та слуху інвалідів по зору, розвитку раціоналізації та винахідництва, а також впровадженню виробничої та культурно-побутової тифлотехніки.

28.4. Організує та обладнує стаціонарні та пересувні бібліотеки, пункти видачі книжок, літератури.

28.5. Організує гуртки художньої самодіяльності, аматорські об’єднання та клуби за інтересами, секції, групи здоров’я.

28.6. Проводить серед членів УТОС інформаційно-роз’яснювальну, культурно-освітню, фізкультурно-оздоровчу, спортивну роботу, вечори відпочинку, екскурсії та інші масові заходи.

28.7. Створює групи УТОС в цехах, на дільницях, в бригадах, населених пунктах. Організує вибори групоргів, старших групоргів району, керує їх роботою. Заслуховує групоргів щодо виконання ними своїх громадських обов’язків.

28.8. Відстоює права та інтереси членів УТОС у відповідних державних, громадських організаціях, в органах суду.

28.9. Сприяє членам УТОС в підвищенні їх загальноосвітнього рівня.

28.10. Допомагає виявляти сліпих і слабозорих дітей та сприяє влаштуванню їх в спецшколи та інші заклади.

28.11. Приймає участь у розгляді питань, що стосуються інтересів інвалідів по зору.

28.12. Разом з профспілковими організаціями бере участь в розподілі житла для членів УТОС. Направляє членів УТОС, які потребують оздоровлення, в санаторії та будинки відпочинку, вирішує питання про видачу тифлоприладів, організовує всі інші види соціальної допомоги. Домагається прикріплення одиноких, хворих і пристарілих сліпих до служб соціальної та патронажної допомоги, взаємодіє з організаціями, які виконують функції милосердя та охорони здоров’я, з державними та благодійними фондами, а також з підприємствами та установами, де працювали незрячі раніше.

28.13. Здійснює фінансову діяльність в межах затвердженого кошторису первинної організації, збирає членські внески.

28.14. Впроваджує в життя рішення вищестоящих органів УТОС та діє відповідно до цього статуту, положення /статуту/ про первинні організації УТОС, які затверджуються президією ЦП.

 1. Діючі та новостворені первинні організації УТОС без статусу юридичної особи є відокремленими підрозділами ЧкОО УТОС, які не здійснюють самостійної господарської діяльності.
 2. Первинні організації, які створені на підприємствах та територіально відокремлених цехах, своєї печатки та штампу не мають, користуються печаткою, штампом і бланками підприємств або обласної організації УТОС.

Первинні організації припиняють діяльність за рішенням президії ЦП відповідно до чинного законодавства.

 1. V. ПРАВА ТА ОБОВЯЗКИ КЕРІВНИХ ОРГАНІВ ЧкОО УТОС

 2. Вищим органом ЧкОО УТОС є конференція, яка скликається в міру необхідності, але не рідше як один раз на 2-3 роки за нормами представництва, встановленими правлінням ЧкОО УТОС. Звітно-виборча конференція скликаються один раз на 5 років, а у випадку проведення позачергового з’їзду ЦП УТОС – не пізніше одного місяця з дня повідомлення про проведення позачергового з’їзду ЦП УТОС.

32.Позачергові конференції ЧкОО та ПО скликаються за рішенням президії ЦП, правлінь цих організацій або на вимогу не менше половини членів УТОС, які входять до їх складу, а у випадку проведення  позачергового з’їзду – не пізніше одного місяця з дня повідомлення про проведення  позачергового з’їзду.

 1. Конференція ЧкОО УТОС:

33.1. Заслуховують та обговорюють звітні доповіді правлінь та ревізійних комісій, дають оцінку їхній роботі.

33.2. Обирають відкритим голосуванням більшістю голосів голову правління з будь-якої кількості кандидатур із числа делегатів конференції строком на 5 років.

33.3. Обирають делегатів на з’їзд УТОС з урахуванням пропозицій первинних організацій. Делегати обираються в кількості відповідно до норм представництва, встановлених пленумом ЦП УТОС. Делегати обираються відкритим голосуванням з будь-якої кількості кандидатур із числа делегатів конференції. Делегати конференції мають право на висування, обговорення та відхилення будь-якої кандидатури. Рекомендація первинної організації є лише фактом висування цієї кандидатури. Щодо рекомендованого первинною організацією делегата на з’їзд  діють ті самі норми, що й для делегатів, висунутих на конференції.

 1. В період між конференціями всією роботою керує правління організації.
 2. Правління організації:

35.1. Розглядають питання, які випливають з чинного статуту УТОС та статуту обласної організації, який затверджує президія ЦП.

35.2. Взаємодіє з державними, громадськими, комерційними структурами та іншими місцевими організаціями з метою вирішення проблем незрячих.

35.3. Вирішує практичні завдання з питань соціально-трудової та медичної реабілітації сліпих, здійснює керівництво культурно-масовою, спортивною, фізкультурно-оздоровчою роботою в первинних організаціях.

35.4. Керує роботою первинних організацій, спрямовує та координує їх діяльність.

35.5. Розробляє конкретні шляхи реалізації постанов з’їзду, пленумів ЦП, президії ЦП, конференцій, вивчає пропозиції первинних організацій по удосконаленню роботи.

35.6. Вивчає та поширює позитивний досвід роботи первинних організацій з різних напрямків роботи.

35.7. Розглядає і подає на затвердження президії ЦП кошторис на утримання обласної та первинних організацій, які створені за соціальною ознакою в установленому порядку.

35.8. Організує та підводить підсумки оглядів-конкурсів на кращу роботу між первинними організаціями.

35.9. Організує роботу по виявленню незрячих, що бажають працювати, надає допомогу в їх працевлаштуванні на підприємствах, організаціях системи УТОС та на підприємствах, організаціях незалежно від форм власності.

35.10. Порушує клопотання перед президією ЦП про створення первинних організацій, їх реорганізацію або ліквідацію.

35.11. Перевіряє та обговорює на засіданнях правління звіти посадових осіб об’єднань, підприємств з питань працевлаштування сліпих, стану техніки безпеки, здійснення заходів з соціальної реабілітації незрячих, стану культурно-масової, спортивної та фізкультурно-оздоровчої роботи, приймає постанови з питань, що відносяться до його компетенції, і ці рішення є обов’язковими для виконання адміністрацією об’єднань, підприємств. При необхідності порушує перед президією ЦП питання про притягнення посадових осіб об’єднань, підприємств до дисциплінарної та матеріальної відповідальності за невиконання постанов правління.

35.12. Відміняє рішення правлінь первинних організацій, які суперечать цьому статуту та іншим нормативним актам, що регулюють їх діяльність.

35.13. Щорічно обговорює звіти правлінь первинних організацій щодо їх діяльності і приймає відповідні рішення.

35.14. Організує проведення масових заходів, зустрічі незрячих з представниками засобів масової інформації та місцевих органів влади з метою інформування широких верств населення про життя сліпих і вирішення соціальних проблем інвалідів по зору в області, містах, районах.

Організує роботу з дітьми, молоддю, надає допомогу спеціалізованим навчальним закладам, організовує проведення навчальних курсів, проводять культурно – масові заходи, конкурси, спортивні змагання та інше.

35.15. Представляє і захищає інтереси УТОС, його членів у відповідних державних, громадських організаціях, укладає договори, видає зобов’язання, доручення, звертається з заявами до органів суду та інших державних органів.

35.16. Приймає рішення про позачергове проведення зборів в первинних організаціях, що входять до її складу.

35.17. Вирішує інші  питання, що входять до компетенції правління.

35.18. Питання на конференціях, засіданнях правлінь вирішуються більшістю голосів відкритим голосуванням. Правління правомочне прийняти рішення при участі в ї засіданнях більшості його членів. При рівній кількості голосів при прийнятті рішення на засіданні обласного правління, голос голови правління є вирішальним.

 1. У всій своїй діяльності правління обласної організації відповідальне перед конференцією, яка його обрала, а також перед Центральним правлінням і підзвітне йому.
 2. За недоліки в роботі голова правління обласної організації може бути усунутий з посади за пропозицією президії ЦП рішенням органу, який його обрав. Питання про звільнення його за власним бажанням вирішується на засіданні відповідного правління і обов’язки голови правління покладаються на його заступника до скликання чергової конференції.
 3. Для оперативного вирішення невідкладних питань обирається бюро правління в кількості 3-5 осіб.
 4. Засідання правління ЧкОО УТОС проводяться не рідше одного разу на квартал, а бюро правління – в міру необхідності. Рішення бюро правління підлягає затвердженню на черговому засіданні правління.
 5. Правління ЧкОО УТОС приймає рішення, керуючись чинним законодавством, цим статутом, а також рішеннями вищестоящих органів УТОС.
 6. ЧкОО УТОС припиняє свою діяльність за рішенням президії ЦП у встановленому законом порядку.
 7. Грошові та юридичні документи організації підпису є голова ЧкОО УТОС без особливого на те доручення на підставі протоколу про його обрання.

VІ. РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ ЧкОО УТОС

 1. Ревізійна комісія обласної організації обирається відповідно на конференції на той же термін, що її керівні органи.
 2. Голова ревізійної комісії обирається з будь-якої кількості кандидатів на засіданні комісії. Ревізійна комісія із свого складу обирає заступника голови та секретаря комісії.
 3. Голова або член ревізійної комісії не можуть бути членами відповідного виборного органу.
 4. Голова та члени ревізійної комісії має право брати участь в роботі засіданнях правлінь організації з правом дорадчого голосу.
 5. Ревізійна комісія має право вносити пропозиції за результатами ревізії, залучати, при необхідності, до проведення перевірок спеціалістів, працівників з організацій, де проводиться ревізія.
 6. Ревізійна комісія звітує про свою діяльність на конференції організації, зборах і конференціях первинних організацій
 7. Ревізійна комісія працює на громадських засадах.
 8. Розбіжності між ревізійною комісією та організацією, що ревізується, вирішуються відповідним вищестоящим органом УТОС.

Центральна ревізійна комісія надає методичну допомогу ревізійним комісіям обласної організації УТОС.

Оскарження рішень правління або голови правління первинної організації УТОС, правління або голови правління обласної організації УТОС, проводиться шляхом подання письмової скарги.

Скарги розглядаються згідно чинного законодавства.

 1. Ревізійна комісія діє на підставі статуту УТОС, цього статуту, положення про ревізійні комісії в обласних і первинних організаціях, які затверджуються президією ЦП УТОС.

VII.   ВЛАСНІСТЬ, КОШТИ, МАЙНОЧкОО УТОС ТАУПРАВЛІННЯ МАЙНОМ ТОВАРИСТВА

 1. ЧкОО УТОС, створена за рішенням президії Центрального правління Українського товариства сліпих, є власністю УТОС, разом з відображеними у її балансі матеріальними та нематеріальними активи, коштами, цінними паперами.

Президія ЦП УТОС надає обласній та первинним організаціям УТОС майно в оперативне управління, порядок використання якого визначається її статутом, затвердженим президією Центрального правління УТОС.

Майно та кошти ЧкОО УТОС формуються з наступних джерел:

 • членських внесків;
 • безоплатних та благодійних внесків, пожертвувань організацій і громадян;
 • благодійних акцій, аукціонів, лотерей та інших заходів;
 • інших джерел, не заборонених законодавством України.
 1. Діяльність ЧкОО УТОС фінансується переважно з власних коштів.

Кошти утворюються:

–  із членських внесків УТОС;

 • з державних дотацій;
 • з добровільних внесків і пожертвувань громадян, підприємств, установ;
 • дотацій або асигнувань, отриманих з державного або місцевого бюджетів, державних цільових фондів або благодійної, у тому числі гуманітарної чи технічної допомоги, що надається ЧкОО УТОС.

Усі доходи, які отримує ЧкОО УТОС, використовуються тільки для здійснення статутної діяльності ЧкОО УТОС і не можуть бути перерозподілені між членами Товариства, працівниками (крім оплати праці останніх, нарахування єдиного соціального внеску), засновників, членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб.

Доходи використовуються виключно для фінансування видатків на утримання ЧкОО УТОС, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямків діяльності, визначених статутом організації.

ЧкОО УТОС може отримувати кошти або інше майно із-за кордону згідно з чинним законодавством України.

 1. При вступі в члени УТОС сплачуються членські внески. Членські внески сплачуються один раз на рік, розмір яких встановлюється президією ЦП.

Порядок збору та використання членських внесків визначаються пленумом Центрального правління.

 1. Від сплати членських внесків звільняються студенти, учні спецшкіл-інтернатів, а також ті, які перебувають в будинках-інтернатах.
 2. Кошторис на утримання обласної та первинних організацій, створених за соціальною ознакою затверджуються президією Центрального правління.

Утримання ЧкОО УТОС фінансується з бюджету Товариства, а також за рахунок коштів, отриманих від реалізації програм соціального захисту інвалідів, спонсорської та благодійної діяльності.

Кошти на утримання обласної та первинних організацій УТОС, які виділяються УТОС, зберігаються на рахунку обласної організації.

 1. Фінансування діяльності первинних організацій, створених на підприємствах, територіально-відокремлених цехах, здійснюється за рахунок коштів цих підприємств.

Грошові та юридичні документи обласної організації підписуються головою правління ЧкОО без особливого на те доручення згідно протоколу про обрання його на цю посаду.

 1. ЧкОО УТОС веде оперативний та бухгалтерський облік, статистичну звітність, реєструється в органах державної податкової адміністрації і вносить до бюджету платежі у порядку і розмірах, передбачених законодавством.

VIII. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН  ДО СТАТУТУ УТОС

 1. Конференція ЧкОО УТОС вносить зміни до статуту ЧкОО УТОС, якщо за це проголосувало ¾ делегатів конференції, які затверджує президія Центрального правління УТОС.
 2. Зміни до статутних документів ЧкОО УТОС підлягають обов’язковій реєстрації.

ІХ. ПОРЯДОК ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІУКРАЇНСЬКОГО ТОВАРИСТВА СЛІПИХ

 1. 61. ЧкОО УТОС припиняє свою діяльність за рішенням Президії Центрального правління УТОС.
 2. 62. При ліквідації ЧкОО УТОС печатка, кутовий штамп та бланки організації підлягають знищенню в установленому порядку.
 3. При припиненні діяльності первинних організацій належне їм майно передається вищестоящій організації, а у разі припинення діяльності ЧкОО УТОС за рішенням президії ЦП воно передається правонаступнику.
 4. 64. Кошти та інше майно обласної та первинних організацій Українського товариства сліпих, і навіть при його ліквідації, не може перерозподілятись між його членами, а передається іншій неприбутковій організації відповідного виду, а у випадках, передбачених чинним законодавством, за рішенням суду спрямовуються в доход держави.